هر ۱ کیلوگرم که از وزن خود کم کنید در

هر ۱ کیلوگرم که از وزن خود کم کنید در واقـــع ۴ کیلوگرم وزن و فشار را از روی زانوهای خود برداشته‌اید.

کم کردن وزن بهترین راه برای بهتر کردن وضعیت زانوهای شماست.
روی , روي