پنجشنبه اسـت همــان روزے

پنجشنبه اسـت همــان روزے
ڪه اموات می آیند به آسمان
می آیند به سمت نزدیکانشان
دستشان از دنیا ڪوتاه است
و محتاج یادڪردن ما هستند

با فاتحه ای یا صلواتی
روحشون را شاد کنیم
شاد