کتاب PDF

کتاب PDF

خواب و پنداره

(در جستجوی ویژگی‌های خواب‌های ایرانی)

نویسنده : خجسته کیا

توضیحات

خواب دریچه‌ای به ناخودآگاه فردی و جمعی است و خواب‌های هر قوم و ملت، بازتابی از ویژگی‌های فکری و فرهنگی آنان به شمار می‌آید. به همین دلیل در تمدن‌های گذشته، برای خواب و رویا و تعبیر آن اهمیت بسیار قایل بودند. خجسته کیا در تالیف کتاب حاضر کوشش می‌کند تا بر پایه‌ منابع موثق، ویژگی خواب‌های ایرانیان را بیابد و تفاوت‌های آن با خوابگزاری اقوام دیگر را نمایش دهد. پیوند ایران باستان با سنت‌های هند و ایرانی و هند و اروپایی و پیوند جهان اسلام با فرهنگ بین‌النهرین باستان همانندی بسیاری در زمینه اساطیر و نماد و نشانه‌شناسی خواب این اقوام پدید آورده است. به همین دلیل، در جستجوی خواب اصیل ایرانی که از اندیشه و بینش ایرانی مایه گرفته باشد، بررسی خواب و خوابگزاری در تمدن‌های هند، چین، بین‌النهرین و یونان ناگزیر بوده است. این کتاب در دو بخش خواب و پیشگویی و خواب و پنداره در ایران تنظیم شده است و در بخش پیوست به خواب گودا، خواب تموز، خواب گیل گمش و خواب و خوابگزاری در سوره یوسف (ع) اشاره شده است. کتاب پیش رو در سال 1378 توسط نشر مرکز در اختیار علاقمندان فرهنگ و اساطیر ایران قرار گرفت.