کنث رینگ، پرفسور در دانشگاه کنکتیکت معتقدست "خواب‌ها" بسیار باارزش

کنث رینگ، پرفسور در دانشگاه کنکتیکت معتقدست "خواب‌ها" بسیار باارزش هستند! هر خواب، بر اساس فرکانس‌هایی بالاتر از جهان فیزیکی ما شکل گرفته که بگونه‌ای نوعی هشدار به ما، بر اساس واقعیت است!
کنث رینگ، پرفسور در دانشگاه کنکتیکت معتقدست "خواب‌ها" بسیار باارزش