کوتوله‌ قهوه‌ ی ستارگان کوچکی اندکه هنگام تشکیل شدنِ مرکزشان،به

کوتوله‌ قهوه‌ ی ستارگان کوچکی اندکه هنگام تشکیل شدنِ مرکزشان،به اندازه کافی داغ نمی‌شوندتافرایندذوب بوجود آیدوخورشیدهای نورانی وگرم تبدیل نمی‌شوندبلکه بلافاصله پس از تشکیل سردونوری ندارند
کوتوله‌ قهوه‌ ی ستارگان کوچکی اندکه هنگام تشکیل شدنِ مرکزشان،به