کودک که بودم گفتند

کودک که بودم گفتند
کودک است نمیفهمد
جوان که بودم گفتند
جوان است نمیفهمد
پیرکه شدم میگویند
پیر است حالیش نیست نمیفهمد
بعد مرگم همه میگویند
خدا رحمت کند آدم فهمیده ای بود
جوان