…. یک تکه کتاب کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق

….
یک تکه کتاب

کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد.
عقل محتاط است. ترسان و لرزان گام برمیدارد. با خودش می گوید:مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق اینطور است؟تنها چیزی که عشق می گوید این
است:خودت را رها کن،بگذار برود!
عقل به آسانی خراب نمیشود. عشق
اما خودش را ویران می کند. گنج ها و
خزانه ها هم در میان ویرانه ها یافت
میشود،پس هرچه هست در دل خراب است!

الیف شافاک
ملت عشق