استقلال از امروز تمرین خود را آغاز خواهد کرد ،

استقلال از امروز تمرین خود را آغاز خواهد کرد ، تیم استقلال ساعت هفده یک جلسه تمرین در مجموعه ورزشی صنایع دفاع خواهد داشت ، این تمرین پشت درهای بسته انجام خواهد شد
استقلال