افشای بدهیهای احتمالی

افشای بدهیهای احتمالی

مطابق استانداردهای حسابداری واحد تجاری باید برای هر طبقه از بدهی های احتمالی شرح مختصری از ماهیت بدهی احتمالی و موارد زیر را در صورت امکان افشا کند.

مگر اینکه خروج منافع اقتصادی برای تسویه بعید باشد.که در این صورت نیازی به افشا ندارد.

برآوردی اثر مالی آن
مورد ابهام مربوط به مبلغ یا زمان بندی خروج منافع
احتمال هر گونه جبران مخارج

نکته

بدهی های احتمالی باید دائما ارزیابی گردند. و در صورت تغییر شرایط اگر نیاز به شناسایی و ثبت رویدادها باشد ؛ ثبتهای مربوطه در دفاتر صورت پذیرد.