باتوجه به تداخل برخی برنامه‌های شبکه سه با مسابقات فوتبال،

باتوجه به تداخل برخی برنامه‌های شبکه سه با مسابقات فوتبال، در هفته پیش رو برنامه‌ نود پخش نخواهد شد.
باتوجه به تداخل برخی برنامه‌های شبکه سه با مسابقات فوتبال،