خدای من

خدای من
چتر مهربانی ات‌ را
بر سر‌ همه مان نگاه دار
تا آسوده بخوابیم
کمی فقط کمی
بیشتر‌ از همیشه خسته ایم
و دل بسته ایم به رحمت‌ و حمایتت

شبتون‌نورانی
مهربان