زمانی که درمهمانی یا جمع ها به فرزند خود میگویید

زمانی که درمهمانی یا جمع ها به فرزند خود میگویید شعر مهدکودک را بخوان یا انگلیسی صحبت کن تا همه ببینند چقدر قشنگ انجام میدهی، به فرزندتان استرس وارد میکنید

کودکان عروسک سخنگو نیستند
زمانی , زماني , وارد