ماساژ دادن پا از سکته ی قلبی پیش گیری می

ماساژ دادن پا از سکته ی قلبی پیش گیری می کند

ماساژ پا قبل از خواب به

کاهش استرس
و ایجاد آرامش در هنگام خواب کمک میکند
ماساژ دادن پا از سکته ی قلبی پیش گیری می