ماشین نو تحویل گرفتن سانروف داشته ، بچه 7 ساله

ماشین نو تحویل گرفتن سانروف داشته ، بچه 7 ساله سرشو برده بیرون ، در اثر باد شدید و نرسیدن اکسیژن به مغزش رفته کما و فوت شده

مراقب بچه ها باشید
ماشین نو تحویل گرفتن سانروف داشته ، بچه 7 ساله