یه "فلج قطع نخاعی" از خواب که بیدار میشه منتظره

یه "فلج قطع نخاعی" از خواب که بیدار میشه منتظره یک نفر بیدار بشه، با خجالت ببرتش دستشویی و حمام و کارای دیگه شو انجام بده…

میدونی آرزوش چیه؟ فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده…

یه "نابینا" از خواب که بیدار میشه، روشنایی رو نمیبینه، خورشید و نمیبینه،صبح رو نمیبینه.

میدونی آرزوش چیه؟ فقط یکبار فقط یک روز بتونه نزدیکان و عزیزاش و آسمون و زندگی رو با چشماش ببینه…

یه بیمار "سرطانی" دلش میخواد خوب بشه و بدون شیمی درمانی و مسکن های قوی زندگی کنه و درد نکشه…

یه "کر و لال" آرزوشه بشنوه و بتونه با زبونش حرف بزنه…

یه "بیمار تنفسی" دلش میخواد امروز رو بتونه بدون کپسول اکسیژن نفس بکشه…

یه معتاد در عذاب آرزوی بیست و چهار ساعت پاکی رو داره…

الآن مشکلت چیه دوست من؟

دستتو ببر بالا و از ته قلبت شکرگزاری کن
که از قدیم گفتن
شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند

با تمام وجودت از نعمتایی که خدا بهت داده استفاده کن.

تو خیلی خیلی خوشبختی، غر نزن، ناشکری نکن.

ﺧﺪﺍﯾﺎ!
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺗﺸﮑﺮ!
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺩﯼ ﺗﻔﮑﺮ!
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺗﺬﮐﺮ!
ﮐﻪ:
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﻧﻌﻤﺖ!
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺣﮑﻤﺖ!
ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺕ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﺳﺖ!

دکتر الهی قمشه‌‌ای