60% افرادی که دچار آلزایمر میشوند، در گذشته آهنگ زیادی

60% افرادی که دچار آلزایمر میشوند، در گذشته آهنگ زیادی گوش نمیکردند!

گوش دادن به آهنگ اگر تا پیری دوام یابد شانس آلزایمر را به کمتر از 10% کاهش میدهد.
60% افرادی که دچار آلزایمر میشوند، در گذشته آهنگ زیادی