همسرانه یک زن با اعتماد به نفس، حرفش رو تو

همسرانه

یک زن با اعتماد به نفس، حرفش رو تو دلش نگه نمی‌داره، بحث هم نمی‌کنه. فقط حرفش رو آروم و متین و قاطع بیان می‌کنه…

چنانچه ﺣﺮفتان ﺣﻖ است، ﺗﺤﻤﯿﻞ نکنید، فقط بیان کنید.
همسرانه , متین , متين