کارهایی که متولد هر ماه باید انجام بدهند

کارهایی که متولد هر ماه باید انجام بدهند

فروردینی ها : نه گفتن را یاد بگیرید
اردیبهشتی ها : باورتان را حفظ کنید
خردادی ها : مثبت اندیش باشید

تیرماهی ها : حقایق را بپذیرید، کمی انتقاد پذیری بد نیست
مردادی ها : ازگذشته عبرت بگیرید
شهریوری ها : راز نگه دار باشید

مهر ماهی ها : افسوس نخورید
آبان ماهی ها :گاهی اعتماد کنید
آذر ماهی ها : تغییرعادت بدهید

دی ماهی ها : قدر دان باشید
بهمنی ها : با سیاست قدم بردارید
اسفندی ها : حرفتان را بزنید