رییس جمهور فرانسه: با خروج از توافق هسته ای چیزی

رییس جمهور فرانسه: با خروج از توافق هسته ای چیزی دست مان را نمی گیرد

درباره موضوع توافق هسته ای ایران،باید بگویم که ما با آمریکا اختلاف داریم و این اختلاف در روش ما در مواجهه با این موضوع است.
به عقیده من، سختگیری درباره سایر موضوعات مربوط به ایران، مفید است.
تنها را مقابله با ایران، افزایش فشارهای سیاسی الزام آور است و خروج از توافق هسته ای، چیزی را حل نمی کند.
راهبرد فرانسه در قبال ایران بر چهار اصل استوار است. نخست حفظ توافق هسته ای، دوم ادامه نظارت برفعالیت های هسته ای بعد از سال 2025، سوم نظارت بر فعالیت های موشکی ایران و چهارم محدودیت نفوذ نظامی ایران در منطقه خاورمیانه/ ایرنا

خبر