اگر دچار ناراحتی روحی یا استرس هستید ظرف بشویید

اگر دچار ناراحتی روحی یا استرس هستید ظرف بشویید
تحقیقات علمی ثابت کرده است ظرف شستن برای آرامش اعصاب وکاهش استرس مفید است.
مفید , مفيد