تئوری کوانتوم ;

تئوری کوانتوم ;
ذرات به عنوان چیزهای جامد یا تعریف شده دارای اثر متقابل نیستند بلکه این اثر را به عنوان ابرهای بی نظم و بی شکل هم دارند.
تئوری  کوانتوم ;