تقدیم به باجناق ?

تقدیم به باجناق ?

سلام ای باجناق ور پریده
که هستی در حسودی یک پدیده
چو عقرب از چه نیشم میزنی تو ?
نمک بر قلب ریشم میزنی تو

چه کردم با تو ای نا لوطی بد
که راه شادیم را میکنی سد
امیدوارم کر و کور و کچل شی
به پیش اهل فامیلت مچل شی

امیدوارم همین امروز و فردا
سگی وحشی بگیرد پاچه ات را
بیفتی زیر یک ماشین باری
که از دستت نیاید هیچ کاری!

آقایون ﻫﺮ ﻛﻲ جرات داره بفرسته برای باجناقش

‌‌‌