عشق بی‌تناسب

عشق بی‌تناسب

زنانی که اضطراب گونه و بیش از حد محبت میکنند، پر از هراس هستند. هراس از تنها شدن، هراس از این که کسی آنها را دوست نداشته باشد، هراس از این که ارزشمند نباشند، نادیده انگاشته شوند و فراموش گردند.

ما عشقمان را ارزانی میکنیم به این امید که به پایان هراس برسیم. اما اگر محبت تولید محبت متقابل نکند، به هراسمان اضافه میشود.

وقتی با روشی که انتخاب کرده ایم به خواسته ی خود نمیرسیم، بیشتر محبت میکنیم و گرفتار "عشق بی تناسب" میشویم.
پدیده عشق بی تناسب نشانه افکار، احساسات و رفتار بیمارگونه است.