خطیر: امکان اینکه بازیکنانی همانند مرتضی تبریزی و داریوش شجاعیان

خطیر: امکان اینکه بازیکنانی همانند مرتضی تبریزی و داریوش شجاعیان به تیم‌های سابق خود بازگردند وجود ندارد

به طور کلی می گویم طبق قوانین فیفا هیچ بازیکنی را نمی توانید دوباره به باشگاهی برگردانید که از آن آمده است، چنین چیزی امکان ندارد.
وقتی بین دو باشگاه برای انتقال یک بازیکن توافقنامه امضا شده است، باید پول پرداخت شود.
به همین خاطر نه محرومیتی شامل باشگاه مقصد می شود و نه بازیکن به زور بر می گردد، این حرفها که گفته می شود، بازی رسانه ای است.