"این تمرین در خصوص رفتارهای عکس العملی و واکنشی میتواند

"این تمرین در خصوص رفتارهای عکس العملی و واکنشی میتواند بسیار مفید باشد"

"آرام در خانه نشسته‌ای.ناگهان صدای گوش‌خراش اتومبیلی را می‌شنوی. تحریک آغاز می‌شود. هدف از تحریک شدن تو چه بوده است؟ هیچ. پس چرا آن را آفریده‌ای؟ تو آن را نیافریده‌ای.ذهن است که آن را آفریده است. تحریک شدن تو امری غیرارادی، خودبه‌خودی و کاملاً ناآگاهانه بوده است. چرا ذهن آن را آفریده است؟ زیرا ذهن به این باور ناآگاهانه چسبیده است که مقاومتش – که تو معمولاً آن را به شکل ناراحتی‌ها و ناخرسندی‌ها تجربه می‌کنی- به طریقی می‌تواند این شرایط نامطلوب – صدای گوش‌خراش اتومبیل- را برطرف کند. البته این وهمی بیش نیست. مقاومتی که ذهن ایجاد می‌کند- که در این مورد همان تحریک شدن و یا عصبانی شدن از صدای گوش‌خراش اتومبیل است- بسیار ناراحت‌کننده‌تر از خود علت ناراحتی است.
همه‌ی این وضعیت‌ها را می‌توان به تمرینی معنوی تبدیل کرد. احساس کن که شفاف شده‌ای- بدون توده متراکم بدنت که مانع عبور نور می‌شود. اکنون اجازه بده سروصداها و یا هر چیزی که موجب ناراحتی تو و برانگیختن واکنش‌های منفی در تو می‌شوند، از شفافیت وجود تو عبور کنند- مانند عبور نور از شیشه‌ای شفاف و پاک. این‌ها دیگر به دیواری در تو برخورد نمی‌کنند و در تو نمی‌مانند. همان‌طور که گفتم، ابتدا با چیزهای کوچک و جزئی شروع کن. صدای ماشین‌ها، جیغ و فریاد بچه‌ها، ترافیک سنگین خیابان."
اکهارت تول
ترجمه: مسیحا برزگر – از متن کتاب نیروی حال صفحه ۲۹۵