درسال 1978اختر شناسان در پی رصد ابرنواختر 1978a با تلسکوپ

درسال 1978اختر شناسان در پی رصد ابرنواختر 1978a با تلسکوپ چیز جدیدی نیافتند، بلکه این آشکارگرهای نوترینو بودند که باعث شدند تا آنها بتوانند پدیده های جدید و جالب را بدست بیاورند.
پدیده , پديده