آدم ها 

آدم ها 
به هرحال 
شما را قضاوت خواهند کرد
زندگی تان را صرفِ
تحتِ تاثیر قرار دادن دیگران
نکنید
برای خودمان، زندگی کنیم
آدم ها