اگر بعد از خوردن خوراکی های شیرین به حالت آرامش

اگر بعد از خوردن خوراکی های شیرین به حالت آرامش به پهلوی چپتان بخوابید در این حالت خونرسانی به جنین سرعت میگیرد و میل او به حرکت کردن افزایش پیدا می کند
میل , ميل