درمان رگ به رگ شدن

درمان رگ به رگ شدن

مالیدن روغن زیتون به محل درد و بعد از نیم ساعت به حمام رفته و در زیر آب گرم به مدت 5دقیقه ماساژ داده شود

پرهیز از سردیجات، ماست ماهی و موادغذایی بلغم زا و ترشیجات
حمام