زن ها قلب خانه اند…

زن ها قلب خانه اند…

زن ها اگر شاد باشند قلب خانه می تپد …

زن ها اگر موهایشان را شکل دهند ، اگر صورتشان را آرایش کنند ، اگر لباسهای شاد بپوشند زندگی در خانه جریان پیدا می کند…

زن ها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند ،

اگر شوخی کنند ، بخندند ، همه اهل خانه را به زندگی نوید می دهند…

اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم بدهد ، حرفهایش بوی گلایه و کسالت بدهد ، اگر ذره ای بی حوصله و نا امید به نظر برسد ،
تمام اهل خانه را به غم کشیده است…

آری زن بودن دشوار است ، زنان ارمغان آور شادی ، گذشت و خنده اند

یادمان نرود قلب خانه باید بتپد…

‌‌‌