شاید باور نکنید ولی بیشتر از هرفصلی درپاییز باید ناخن

شاید باور نکنید ولی بیشتر از هرفصلی درپاییز باید ناخن گرفت چون باکتریها اغلب زیر ناخن‌ پنهان میشوند و عامل اصلی سرماخوردگی پاییزی همین باکتریها هستند !
اصلی , اصلي