ضرغامی: ‏نمی‌خواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم. ولی

ضرغامی: ‏نمی‌خواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم. ولی وظیفه داریم راه بهشت را برای آنان هموار کنیم
به به