هرگز بعد از غذا خوردن، این 4 کار را انجام

هرگز بعد از غذا خوردن، این 4 کار را انجام ندهید!
میوه خوردن
حمام رفتن
خوابیدن
سیگار کشیدن

یه دنیا آشپزی و ترفند
حمام , کار , كار