پژوهشگران چینی قصد دارند تا سال 2020، یک ماه مصنوعی

پژوهشگران چینی قصد دارند تا سال 2020، یک ماه مصنوعی را به آسمان پرتاب کنند.قرار است این ماهواره درخشان در جنوب غربی شهر چنگدو مورد استفاده قرار گیرد و هشت ساعت روشنایی ماه واقعی را داشته باشد
درخشان , چینی , چيني