چه زمانی ممکن است بی بی چک بارداری را نشان

چه زمانی ممکن است بی بی چک بارداری را نشان ندهد؟

در چند روز اول بارداری که مقدار هورمون بسیار کم است.

زمانیکه ادرار رقیق است ممکن است، نتیجه را منفی نشان دهد.
زمانی , زماني