ژله با طرح املت

ژله با طرح املت

ژله های جدید و از ما یادبگیرید

ژله آلبالو. ..یک بسته

ژله پرتقال. … یک بسته

ژله موز …. یک بسته

هر کدام از ژله ها را جداگانه درست کردم .بعد توی ژله موز به جای آب سرد شیر ریختم .وقتی ژله های آلبالو و پرتقال بسته شدن با چنگال به هم زدم و مخلوط کردم و ریختم توی قالب .بعد ژله موز را ریختم روش تا بسته بشه و بعد هم از قالب در آوردم

آموزش دسر میخوای فقط اینجا
آلبالو , پرتقال