‍ درمان بیماری‌های_دندان بطور کلی دندان‌ها به سه قسمت تقسیم

درمان بیماری‌های_دندان

بطور کلی دندان‌ها به سه قسمت تقسیم می‌شوند :

دندان‌های جلو
دندان‌های نیش
کرسی‌ها یا دندان‌های عقب یا آسیاب.

بیماری‌های دندان‌های عقب:

ضعف دندان‌های عقب

درمان اول آب ولرم است.

آب ولرم آبی است که جوشیده و گرمای آن فروکش کرده و ولرم شده است.
بیماری , ضعف دندان , آب ولرم , کلی , كلي