‍ ‍

‍ ‍
مسواک پلاستیکی؛ مفید یا مضر؟

اگر مسواک های پلاستیکی سودمند هستند، پس این همه مشکلات دندان به خاطر چیست؟

قدیمی ها که از چوب اراک استفاده می کردند یک دندان خراب هم نداشتند.
مسواک های امروزی مینای دندان را هم از بین می برد.

نقطه ی تمایز چوب اراک این است که به خمیر دندان احتیاج ندارد و هیچوقت هم میکروب نسبت به آن مقاوم نمی شود.چوب اراک به تنهایی هم نقش مسواک را ایفا میکند و هم نقش خمیر دندان را.

إرشادات الرسول المصطفی صلی الله علیه و آله فی الصحه و طول العمر
مسواک , تنهایی , تنهايي , استیک , استيك , مصطفی , مصطفي , مفید , مفيد