اگر ما و بیگانگان فضایی از هم دور افتاده باشیم،

اگر ما و بیگانگان فضایی از هم دور افتاده باشیم، می‌توانیم با یک ساختار تونلی(کرم چاله) به‌هم وصل شویم. به این‌ترتیب در زمانی سریع‌تر از نور، می‌توانیم بین دو نقطه حرکت کنیم و به هم برسیم!

بیشتر بخوانید

راه‌شیری با سرعت 600 کیلومتر بر ثانیه نسبت به چهارچوب

راه‌شیری با سرعت 600 کیلومتر بر ثانیه نسبت به چهارچوب مرجعی هم‌چون تابش زمینه کیهان حرکت می‌کند.منجمان دوره گردش راه شیری را معادل با 225 میلیون سال نسبت به خورشید محاسبه کردند

بیشتر بخوانید

نورستارگان سن یکسانی ندارند. برخی میلیون‌ها و برخی میلیاردها سال

نورستارگان سن یکسانی ندارند. برخی میلیون‌ها و برخی میلیاردها سال دارند هرچند باهم به ما میرسند پس آسمان شب یک لحظه ازجهان نیست بلکه وصله پینه‌ای ازمیلیاردها سال درپهنه آسمان است!

بیشتر بخوانید

اکنون باید دید که ناسا می‌تواند هابل را کاملا بازیابی

اکنون باید دید که ناسا می‌تواند هابل را کاملا بازیابی کند تا به فعالیت عادی خود ادامه دهد یا مانند کپلر دچار محدودیت خواهد شد. در هر صورت، تلسکوپ فضایی هابل به زندگی ادامه خواهد داد.

بیشتر بخوانید

زمان وفضابه عنوان کمیت‌هابنیادی بحساب می‌آیندو امکان بیان تعریفی دقیق

زمان وفضابه عنوان کمیت‌هابنیادی بحساب می‌آیندو امکان بیان تعریفی دقیق برای آن‌هادرقالب دیگرکمیت‌هانیست به این خاطرکه بقیه کمیت‌هاهم‌چون سرعت،نیرو…همگی توسط این دو کمیت تعریف شده‌اند

بیشتر بخوانید

براساس نظریه Bohr زمانی که شی کوآنتومی را می بینیم،

براساس نظریه Bohr زمانی که شی کوآنتومی را می بینیم، بر رفتار آن اثر میگذاریم و برهم نهی شی را از بین می برد و آن را مجبور می کند که از تابع موجی خود یک حالت را انتخاب نماید!!

بیشتر بخوانید