روابط همسران استاد شجاعی

روابط همسران استاد شجاعی

خانم وآقای خونه؛

اجازه بدین کودکتون،درآغوش دیگران آرام بگیره.

محدودکردن ارتباطش،به خانواده
و دورنگه داشتنش ازفامیل و..
اونوخجالتی و کمرو،بار میاره.

بیشتر بخوانید