بازی شهرت

بازی شهرت خیلی‌ها این سوال ذهنشون رو مشغول کرده که وقتی اعتباری ندارم، چطور اعتبار کسب کنم؟!  اگر مثلا آرایشگر براد پیت باشی، دیگه برای کسی مهم نیست که چطور به این نقطه رسیدی. خود این جمله به تنهایی، توانایی