اون وقتا که بچه بودم بزرگترین معیارم واسه اندازه گیری،چهار

اون وقتا که بچه بودم بزرگترین معیارم واسه اندازه گیری،چهار ساعت،فاصله ی خونه ی خودمون تا خونه ی خالم اینا بود. کم ترین معیارم هم بقالیِ سر کوچمون بود که چهارتا در اونورتر بود. مثلا وقتی مامانم داشت سیب زمینی

بیشتر بخوانید