خانوما گله ها و ناراحتیهای خود را با متانت و

خانوما گله ها و ناراحتیهای خود را با متانت و نرمی با شوهر در میان بگذارید: در موقع ناراحتی گله خود را اظهار نکنید.تحمل کنید تا وقتی شما و شوهرتان در آرامش روحی وخیال هستید آن وقت شکایت خودتونو بگویید

بیشتر بخوانید

‍ خانوما

‍ خانوما مردها کی احساس مرررررد بودن میکنن؟!  وقتی قدرت و صلابت اونا حفظ بشه وقتی با اونا مخالفت نشه  وقتی با اونا کل کل نشه وقتی خانمش اون رو عاقل بدونه  وقتی خانمش ازش حرف شنوی داشته باشه  وقتی

بیشتر بخوانید

‍ خانوما

‍ خانوما مردها کی احساس مرررررد بودن میکنن؟!  وقتی قدرت و صلابت اونا حفظ بشه وقتی با اونا مخالفت نشه  وقتی با اونا کل کل نشه وقتی خانمش اون رو عاقل بدونه  وقتی خانمش ازش حرف شنوی داشته باشه  وقتی

بیشتر بخوانید

‍ خانوما

‍ خانوما مردها کی احساس مرررررد بودن میکنن؟!  وقتی قدرت و صلابت اونا حفظ بشه وقتی با اونا مخالفت نشه  وقتی با اونا کل کل نشه وقتی خانمش اون رو عاقل بدونه  وقتی خانمش ازش حرف شنوی داشته باشه  وقتی

بیشتر بخوانید

خانوما گله ها و ناراحتیهای خود را با متانت و

خانوما گله ها و ناراحتیهای خود را با متانت و نرمی با شوهر در میان بگذارید: در موقع ناراحتی گله خود را اظهار نکنید.تحمل کنید تا وقتی شما و شوهرتان در آرامش روحی وخیال هستید آن وقت شکایت خودتونو بگویید

بیشتر بخوانید