کارلوس کی روش: رئال مادرید پیشنهاد بدهد بازهم پاسخ مثبت

کارلوس کی روش: رئال مادرید پیشنهاد بدهد بازهم پاسخ مثبت می‌دهم وقتی شما پیشنهادی از رئال مادرید دریافت می کنید، اولین کاری که انجام می دهید قبول کردن آن است. شما بعدا راجع به آن فکر خواهید کرد. از اینکه