نسخه مفید برای از بین بردن میخچه

نسخه مفید برای از بین بردن میخچه

سیاه‌دانه و سیر را به اندازه مساوی بکوبید و روی محل میخچه قرار دهید و بگذارید تا سه ساعت بماند.

هر روز این کار را به‌مدت یک هفته تکرار کنید.

بیشتر بخوانید

‌ تفاوت پینه میخچه

‌ تفاوت پینه میخچه میخچه ها از پینه ها کوچک ترند میخچه ها یک مرکز سفت احاطه شده توسط پوست ملتهب دارند میخچه ها معمولا (نه همیشه) در مناطقی از پوست ایجاد می شوند که تحمل وزن را بر عهده

بیشتر بخوانید