چند نکته در مورد تنبیه :

چند نکته در مورد تنبیه : تنبیه برای تخلیه ی عصبانیت های والدین نیست. ما از دست روزگار و همسر دلخور هستیم، سر فرزندمان تلافی درمی آوریم.  تنبیه برای بازدارندگی است نه برای ایجاد انگیزه. می خواهیم فرزندمان لباس بپوشد، "پاشو لباستو بپوش" باید به

بیشتر بخوانید

تشویق تشویق یعنی به شوق آوردن، ایجاد رغبت، راغب کردن. تشویق

تشویق تشویق یعنی به شوق آوردن، ایجاد رغبت، راغب کردن. تشویق در رویکرد رفتارگرائی جای بسیار ویژه ای دارد و در کل در غرب مراکز مهدهای رفتارگرایی را مرکز رغبت می نامند. ستاره دادن، جایزه دادن و … همه تکنیک های رفتار گرایی است.

بیشتر بخوانید

گفتیم " تربیت در سکوت شکل می گیرد" اگر مسیر و جاده را

گفتیم " تربیت در سکوت شکل می گیرد" اگر مسیر و جاده را به درستی نشناسیم نمی توانیم آن را درست علامت گذاری کنیم، کودک منحرف می شود بعد کتک می خورد و مجازات می شود در حالیکه ما باید جاده را علامت

بیشتر بخوانید

گفتیم تربیت یعنی ایمن سازی جاده، یک موقع هم هست

گفتیم تربیت یعنی ایمن سازی جاده، یک موقع هم هست که ما رشد را بتن می بینیم وتربیت را قالب. به این حالت، ساختار تربیت یا ساختار ایمنی می گوییم. یک قالب داریم، بتن را داخل آن می ریزیم شکل می گیرد. ساختمان

بیشتر بخوانید

تنبیه باید باشد. بچه ها باید تنبیه شوند ولی نباید کیفر

تنبیه باید باشد. بچه ها باید تنبیه شوند ولی نباید کیفر شوند. هم باید تنبیه شوند و هم مجازات. قبلاً می گفتیم که بچه ها نباید مجازات شوند. در چگونگی خواهیم گفت تنبیه، آگاهی دادن و برحذر کردن است. بچه داره میره به سمتی

بیشتر بخوانید