در ایران میزان یارانه ای که به انرژی اختصاص میدهند

در ایران میزان یارانه ای که به انرژی اختصاص میدهند به عدد ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ تومان در ماه رسیده که سرانه ی آن معادل ماهانه ١،٢٥٠،٠٠٠ تومان است. این عدد با دستمزد یک ماه یک کارگر برابری می کند. اثر این یارانه

بیشتر بخوانید